Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο

Το εκπαιδευτικό μοντέλο της INFOLAB βασίζεται στην ανάλυση των αναγκών & την αξιολόγηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων, στη συμμετοχική δημιουργία του περιεχόμενου της εκπαίδευσης και  στον καθορισμό μετρήσιμων στόχων.

Οι εκπαιδευτικές μας προτάσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι  να μπορούν να αξιολογούν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, να καταφέρουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης  να αφομοιώσουν τις νέες γνώσεις αλλά και να μετατρέψουν μέσα από πρακτική άσκηση τις γνώσεις σε δεξιότητες, να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες στην καθημερινή τους εργασίας και να είναι σε  θέση να αξιολογούν την πρόοδό τους

  • Ανάλυση : Αναλύουμε σε βάθος τις ανάγκες της επιχείρησης και αξιολογούμε τις γνώσεις και τις δυνατότητες των εκπαιδευομένων.
  • Εκτίμηση : Σε συνεργασία μαζί σας εκτιμούμε και καθορίζουμε τους στόχους της εκπαιδευτικής δράσης.
  • Σχεδιασμός : Σχεδιάζουμε και οργανώνουμε την πιο αποτελεσματική για την δικής σας επιχείρηση εκπαιδευτική λύση.
  • Υλοποίηση  : Έμπειροι εισηγητές υλοποιούν την εκπαίδευση
  • Μέτρηση & Αξιολόγηση:  Αξιολογούμε τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης είτε μέσω εξετάσεων πιστοποίησης είτε με κατάλληλα εργαλεία μετρήσεων ώστε να έχετε μια ακριβή εικόνα της πορείας της εκπαιδευτικής δράσης.

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε για την υλοποίηση της εκπαίδευσης βασίζεται στη φιλοσοφία της βιωματικής  εκπαίδευσης.  Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δημιουργούνται συνθήκες προσομοίωσης με την πραγματικότητα των συμμετεχόντων (σκηνικό, εξοπλισμός, σενάρια από πραγματικά περιστατικά κλπ).

Ειδικά στα σεμινάρια επιχειρησιακών δεξιοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι μέσα από βιωματικές εμπειρίες και παιχνίδια ρόλων, ανακαλύπτουν τις διερευνητικές και διαχειριστικές τους ικανότητες και εξελίσσουν τις δυνατότητες που έχουν στην επικοινωνία και στη διερεύνηση αναγκών.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται και όλοι οι δημιουργικοί τρόποι εκπαίδευσης (οπτικοακουστικά μέσα, συμμετοχικά παιχνίδια, ανακαλυπτικές ασκήσεις, ομαδικές «αποστολές» κλπ), που συνδυάζουν την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία και εξελίσσουν την απλή πληροφόρηση σε γνώση.

Τα σεμινάρια Πληροφορικής υλοποιούνται σε ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες – εργαστήρια, με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (Projector, Ηχείων κ.ά) από πιστοποιημένους εισηγητές με πολυετή επαγγελματική εμπειρία και με επίσημο εκπαιδευτικό υλικό. Πρόκειται για σεμινάρια που παρέχουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις μέσα από labs που καλούνται οι συμμετέχοντες να υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.