73004 : Η συναισθηματική νοημοσύνη στη Διοίκηση

73002 : Εκπαίδευση προϊσταμένων στην παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού
01/21/2019
73005 : Διαχείριση αλλαγών-Change Management
01/21/2019
τεστ

73004 : Η συναισθηματική νοημοσύνη στη Διοίκηση

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και την εφαρμογή συστημάτων αξιοποίησής της στο εργασιακό περιβάλλον. Να έλθουν σε επαφή με τις νέες τάσεις ηγεσίας και άσκησης εξουσίας με αξιοποίηση της συναισθηματικής νοημοσύνης του ανθρώπου. Να αποσαφηνίσουν τα σημεία παραπληροφόρησης σχετικά με τη χρήση της ΣΝ που κυκλοφορούν και δημιουργούν υπερβολικές αναμονές στο επίπεδο της παραγωγικότητας.

 

Διάρκεια προγράμματος :

 

 

 

Classroom
Με εισηγητή : 16 ώρες

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που ασχολείται έμμεσα ή άμεσα  με τη διοίκηση προσωπικού. Σε κάθε προϊστάμενο η επιχειρηματία. Σε κάθε ενδιαφερόμενο που εμπλέκεται σε ομαδικές εργασίες και συνεργασίες, αναλαμβάνει projects .

• Πραγματικότητα και μύθοι για τη συναισθηματική νοημοσύνη
• Γνωριμία με τις χρήσεις και τις…καταχρήσεις της αξιοποίησης της συναισθηματικής νοημοσύνης
• Ικανότητες και δεξιότητες του ηγέτη με αρμονική συναισθηματική νοημοσύνη
• Η εξέλιξη του «ηγέτη»
• Διαχείριση του θυμού και της παρόρμησης
• Η άσκηση της εξουσίας και η σύνδεσή της με τη συναισθηματική νοημοσύνη
• Βλέποντας τον εργαζόμενο ως «πρόσωπο» και όχι ως «άτομο»
• Η συναισθηματική δυναμική των ομάδων στο εργασιακό περιβάλλον
• Οργανώνοντας ένα διοικητικό σχήμα και διαδικασίες με αξιοποίηση και ενίσχυση της Σ.Ν των εργαζόμενων

o Σύστημα αξιών – όραμα – στόχοι – κουλτούρα
o Λήψη αποφάσεων – οργανόγραμμα
o Άσκηση κριτικής – καθοδήγηση – επιβολή διαφορετικής άποψης
o Διαχείριση της αλλαγής
o Δημιουργική Αξιολόγηση

• Τρόποι και μέσα παρακίνησης και επιδέξιας καθοδήγησης

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Αθήνα Σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή Instructor Led