82111 : Οικονομική ανάλυση & Αξιολόγηση βιωσιμότητας επιχειρήσεων

8215 : FINANCIAL MODELLING – Εργαλεία & Tεχνικές της οικονομικής διοίκησης για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (Με χρήση του Microsoft Excel)
02/22/2019
82112 : Κέρδη Λογιστικά & Ταμιακές Ζημίες
02/22/2019
τεστ

82111 : Οικονομική ανάλυση & Αξιολόγηση βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι ο κάθε συμμετέχων να εξοικειωθεί με τα βασικά οικονομικά μεγέθη μιας επιχείρησης, τις μεταξύ τους σχέσεις, και τον τρόπο συμπεριφοράς τους. Να γνωρίσει πως το κάθε οικονομικό μέγεθος συμβάλλει στην διαμόρφωση της συνολικής οικονομικής εικόνας της επιχείρησης. Να αξιοποιεί τεχνικές και εργαλεία για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας αλλά και την βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της επιχείρησης.

 

Διάρκεια προγράμματος :

 

 

 

Classroom
Με εισηγητή : 12 ώρες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα οικονομικά στελέχη, καθώς και σε ανώτερα στελέχη της διοίκησης των επιχειρήσεων τα οποία απαιτείται να κατανοούν σε βάθος τις οικονομικές επιπτώσεις που αποφέρουν οι καθημερινές τους αποφάσεις τους στην επιχείρηση.

Βασικά οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης & κίνδυνοι που εμπεριέχουν

·         Περιουσιακά στοιχεία: Πάγια στοιχεία, Η σημασία των Αποσβέσεων, Αποθέματα, Απαιτήσεις & διαθέσιμα.

·         Υποχρεώσεις: Ίδια κεφάλαια, Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια, Εμπορικές υποχρεώσεις

·         Έσοδα και κέρδη, Έξοδα και ζημιές, ανάλυση κόστους παραγωγής και πωλήσεων

Βασικές Οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων

·         Ισολογισμός,

·         Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης

·         Έκθεση ελεγκτών και προσάρτημα

·         Πώς συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, τι απεικονίζει κάθε ποσό και που χρησιμεύουν.

·         Πως συμπεριφέρεται το κάθε οικονομικό μέγεθος, με ποια άλλα αλληλοσυσχετίζεται.

·         Εντοπισμός πιθανών “παρεμβάσεων-αλλοιώσεων” στοιχείων του ισολογισμού

Οικονομική Ανάλυση & λήψη αποφάσεων

·         Αναμόρφωση στοιχείων ισολογισμού για αξιολόγηση

·         Οριζόντια ανάλυση

·         Ανάλυση τάσης

·         Ανάλυση κοινού μεγέθους

·         Ανάλυση-ερμηνεία βασικών Χρηματοοικονομικών Αριθμοδεικτών

·         Αριθμοδείκτες Περιθωρίων Κέρδους

·         Αριθμοδείκτες Απορρόφησης Κόστους

·         Αριθμοδείκτες Απόδοσης Κεφαλαίου

·         Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

·         Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Δομής

·         Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Μόχλευσης

·         Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

·         Ανάλυση μόχλευσης & κινδύνων

·         Ανάλυση και υπολογισμός Νεκρού Σημείου

·         Επιχειρηματικός κίνδυνος

·         Λειτουργική μόχλευση

·         Χρηματοοικονομικός κίνδυνος

·         Χρηματοοικονομική μόχλευση

·         Συνδυασμένη μόχλευση

·         Διοίκηση κεφαλαίου κίνησης

·         Ο κύκλος των ταμειακών ροών

·         Εναλλακτικές πολιτικές χρηματοδότησης

·         Μεθοδολογία & τεχνικές προβλέψεων

·         Πρόβλεψη εσόδων

·         Πρόβλεψη κόστους πωλήσεων

·         Πρόβλεψη σταθερών και μεταβλητών λειτουργικών εξόδων

·         Πρόβλεψη κερδών ή ζημιών

·         Πρόβλεψη ισολογισμού

·         Πρόβλεψη Χρηματοδοτικών αναγκών (δανειακών ή ιδίων κεφαλαίων)

·         Αναλύσεις ευαισθησίας κρίσιμων οικονομικών μεγεθών

·         Κερδών

·         Ταμειακών ροών

·         Χρηματοδοτικών αναγκών κλπ

·         Εξετάζεται η ευαισθησία τους σε διάφορες μεταβολές κρίσιμων οικονομικών μεταβλητών όπως Πωλήσεις, περιθώρια κέρδους, πιστωτική πολιτική πελατών/προμηθευτών κ.α

Αξιολόγηση βιωσιμότητας της επιχείρησης και ο ρόλος του δείκτη Ζ, score (Altman’s Z-score) για την πρόβλεψη πτώχευσης μιας επιχείρησης

Αξιοποίηση της οικονομικής ανάλυσης για την λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως επενδυτικές αποφάσεις (ανάπτυξη ή αποεπένδυση), τιμολογιακή πολιτική, πιστωτική πολιτική, επιλογή κατάλληλου τρόπου χρηματοδότησης (Δανειακά ή ίδια κεφάλαια), κλπ

Βασικά οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης & κίνδυνοι που εμπεριέχουν

·         Περιουσιακά στοιχεία: Πάγια στοιχεία, Η σημασία των Αποσβέσεων, Αποθέματα, Απαιτήσεις & διαθέσιμα.

·         Υποχρεώσεις: Ίδια κεφάλαια, Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια, Εμπορικές υποχρεώσεις

·         Έσοδα και κέρδη, Έξοδα και ζημιές, ανάλυση κόστους παραγωγής και πωλήσεων

Βασικές Οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων

·         Ισολογισμός,

·         Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης

·         Έκθεση ελεγκτών και προσάρτημα

·         Πώς συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, τι απεικονίζει κάθε ποσό και που χρησιμεύουν.

·         Πως συμπεριφέρεται το κάθε οικονομικό μέγεθος, με ποια άλλα αλληλοσυσχετίζεται.

·         Εντοπισμός πιθανών “παρεμβάσεων-αλλοιώσεων” στοιχείων του ισολογισμού

Οικονομική Ανάλυση & λήψη αποφάσεων

·         Αναμόρφωση στοιχείων ισολογισμού για αξιολόγηση

·         Οριζόντια ανάλυση

·         Ανάλυση τάσης

·         Ανάλυση κοινού μεγέθους

·         Ανάλυση-ερμηνεία βασικών Χρηματοοικονομικών Αριθμοδεικτών

·         Αριθμοδείκτες Περιθωρίων Κέρδους

·         Αριθμοδείκτες Απορρόφησης Κόστους

·         Αριθμοδείκτες Απόδοσης Κεφαλαίου

·         Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

·         Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Δομής

·         Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Μόχλευσης

·         Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

·         Ανάλυση μόχλευσης & κινδύνων

·         Ανάλυση και υπολογισμός Νεκρού Σημείου

·         Επιχειρηματικός κίνδυνος

·         Λειτουργική μόχλευση

·         Χρηματοοικονομικός κίνδυνος

·         Χρηματοοικονομική μόχλευση

·         Συνδυασμένη μόχλευση

·         Διοίκηση κεφαλαίου κίνησης

·         Ο κύκλος των ταμειακών ροών

·         Εναλλακτικές πολιτικές χρηματοδότησης

·         Μεθοδολογία & τεχνικές προβλέψεων

·         Πρόβλεψη εσόδων

·         Πρόβλεψη κόστους πωλήσεων

·         Πρόβλεψη σταθερών και μεταβλητών λειτουργικών εξόδων

·         Πρόβλεψη κερδών ή ζημιών

·         Πρόβλεψη ισολογισμού

·         Πρόβλεψη Χρηματοδοτικών αναγκών (δανειακών ή ιδίων κεφαλαίων)

·         Αναλύσεις ευαισθησίας κρίσιμων οικονομικών μεγεθών

·         Κερδών

·         Ταμειακών ροών

·         Χρηματοδοτικών αναγκών κλπ

·         Εξετάζεται η ευαισθησία τους σε διάφορες μεταβολές κρίσιμων οικονομικών μεταβλητών όπως Πωλήσεις, περιθώρια κέρδους, πιστωτική πολιτική πελατών/προμηθευτών κ.α

Αξιολόγηση βιωσιμότητας της επιχείρησης και ο ρόλος του δείκτη Ζ, score (Altman’s Z-score) για την πρόβλεψη πτώχευσης μιας επιχείρησης

Αξιοποίηση της οικονομικής ανάλυσης για την λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως επενδυτικές αποφάσεις (ανάπτυξη ή αποεπένδυση), τιμολογιακή πολιτική, πιστωτική πολιτική, επιλογή κατάλληλου τρόπου χρηματοδότησης (Δανειακά ή ίδια κεφάλαια), κλπ

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online* Σε αναμονή Instructor Led
Αθήνα Σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Last update 24/08/2023