8215 : FINANCIAL MODELLING – Εργαλεία & Tεχνικές της οικονομικής διοίκησης για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (Με χρήση του Microsoft Excel)

82135 : Budgeting and Cash Flow Management
02/22/2019
82111 : Οικονομική ανάλυση & Αξιολόγηση βιωσιμότητας επιχειρήσεων
02/22/2019
τεστ

8215 : FINANCIAL MODELLING – Εργαλεία & Tεχνικές της οικονομικής διοίκησης για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (Με χρήση του Microsoft Excel)

Στοπός του σεμιναρίου η παρουσίαση των βασικών προβλημάτων που απασχολούν καθημερινά την οικονομική διεύθυνση της επιχείρησης και η παροχή κατάλληλων εργαλείων-τεχνικών για την ανάλυση και επίλυση αυτών των προβλημάτων. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα νέα οικονομικά στελέχη να αναπτύξουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων, εμπλουτίζοντας το θεωρητικό τους υπόβαθρο και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Microsoft Excel.

 

Διάρκεια προγράμματος :

 

 

 

Classroom
Με εισηγητή : 12 ώρες

Απευθύνεται κυρίως σε προϊσταμένους & στελέχη λογιστηρίων που επιθυμούν να εξελιχθούν στην οικονομική διεύθυνση της επιχείρησης, αλλά και σε κάθε διευθ. στέλεχος (διοίκησης, παραγωγής ή πωλήσεων) που ενδιαφέρεται να γνωρίσει την οικονομική διάσταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά, καθώς και τα οικονομικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.

1. Πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων & μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης

·         Πρόβλεψη εσόδων

·         Πρόβλεψη σταθερών & μεταβλητών εξόδων

·         Πρόβλεψη αποτελεσμάτων

·         Πρόβλεψη ισολογισμού

·         Μοντελοποίηση πρόβλεψης των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών

·         Μοντελοποίηση πρόβλεψης μηνιαίων ταμειακών ροών

Μέθοδοι πρόβλεψης οικονομικών μεταβλητών (σε αποτελέσματα & ισολογισμό)

·         Ανάλυση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ μεταβλητών

·         Προβλέψεις με την μέθοδο του ποσοστού των πωλήσεων

·         Προβλέψεις με την μέθοδο της γραμμικής και πολλαπλής παλινδρόμησης

Παρουσίαση μεθοδολογίας για ανάπτυξη μοντέλων στο Excel, για εύκολη και γρήγορη πρόβλεψη των απαιτούμενων κεφαλαίων (δανειακών ή ιδίων κεφαλαίων), για κάθε σενάριο μελλοντικής μεταβολής των πωλήσεων, κερδών, αλλαγή πιστωτικής πολιτικής κλπ, με ταυτόχρονη σύνταξη αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού.

Ανάλυση των βασικών μεταβλητών & δεικτών που επηρεάζουν σημαντικά τις ταμειακές ροές, καθώς και τρόποι βελτίωσής τους.

Επίσης παρουσιάζονται και στατιστικές μέθοδοι για την πρόβλεψη συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών π.χ πωλήσεις, έξοδα, ύψος αποθεμάτων, κόστη παραγωγής, με την βοήθεια εργαλείων του Excel.

2. Ανάλυση μόχλευσης

·         Ανάλυση και υπολογισμός Νεκρού σημείου

·         Λειτουργική μόχλευση

·         Χρηματοοικονομική μόχλευση

·         Ανάλυση ευαισθησίας

Ανάλυση των αιτιών που προκαλούν μεταβλητότητα στα κέρδη της επιχείρησης καθώς και κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

3. Χρονική αξία χρήματος

·         Η έννοια της παρούσας και της μελλοντικής αξίας

·         Απλός τόκος

·         Σύνθετος ανατοκισμός

Κατανόηση της έννοιας της παρούσας και μελλοντικής αξίας του χρήματος η οποία αποτελεί μία από τις βασικότερες έννοιες της χρηματοοικονομικής με ευρύ πεδίο καθημερινών εφαρμογών

4. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

·         Η μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης

·         Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας

·         Η μέθοδος του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης

·         Δημιουργία σεναρίων & ανάλυση ευαισθησίας

·         Σύγκριση μεθόδων

Ανάπτυξη της μεθοδολογίας και σχεδιασμό μοντέλων στο Excel για την αξιολόγηση κάθε είδους επένδυσης όπως: Αγορά νέου μηχανήματος, Επέκταση γραμμής παραγωγής, Δημιουργία νέου υποκαταστήματος.

Μελέτη περιπτώσεων επενδύσεων που αφορούν αποφάσεις επιλογής μεταξύ ενοικίου και αγοράς παγίου.

Π.χ Ενοικίαση ή αγορά του ακινήτου για στέγαση της αποθήκης; Eνοικίαση ή αγορά αυτοκινήτων για τους περιοδεύοντες πωλητές;

5. Γραμμικός προγραμματισμός – τεχνικές αριστοποίησης για μεγιστοποίηση του κέρδους ή ελαχιστοποίηση του κόστους

·         Βασικές θεωρητικές έννοιες

·         Επίλυση προβλημάτων αριστοποίησης με το Excel

Ανάλυση μοντέλων αριστοποίησης που αποτελούν την δημοφιλέστερη τεχνική λήψης αποφάσεων στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας, τα οποία αποσκοπούν στην δημιουργία ενός άριστου προγράμματος με το οποίο εκμεταλλεύονται με τον βέλτιστο τρόπο οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι της επιχείρησης.

Παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα με χρήση του Excel, για λύση πολύπλοκων προβλημάτων όπως κατάστρωση προγράμματος παραγωγής με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Δηλαδή ποια προϊόντα και σε ποιες ποσότητες πρέπει να παράγει η επιχείρηση όταν υπάρχουν περιορισμοί πόρων που αφορούν τις διαθέσιμες ώρες μηχανών, τα διαθέσιμα κεφάλαια, τις Ανθρωποώρες, τις Α ύλες, αλλά και άλλοι περιορισμοί που αφορούν minimum ποσότητες προϊόντων που πρέπει υποχρεωτικά να παραχθούν, ή διαφορετικά ποσοστά κέρδους ανά προϊόν κλπ.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online* Σε αναμονή Instructor Led
Αθήνα Σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Last update 24/08/2023