82150 – Κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων

MB-210T01: Microsoft Dynamics 365 Sales
06/03/2020
MS-203T00 : Microsoft 365 Messaging
07/23/2020
τεστ

82150 – Κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων

Σήμερα που οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον είναι ραγδαίες και δοκιμάζεται η βιωσιμότητα των οικονομικών μονάδων, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το αντικείμενό της, να γνωρίζει με ακρίβεια το κόστος των προϊόντων της, αλλά και τον τρόπο που διαμορφώνονται και συμπεριφέρονται γενικότερα όλα τα κόστη της. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη τόσο για τον έλεγχο του κόστους, όσο και για την λήψη αποφάσεων στρατηγικού ή τακτικού χαρακτήρα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

·         Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων βιομηχανικών μονάδων

·         Στελέχη παραγωγής

·         Στελέχη που ασχολούνται με την Κοστολόγηση προϊόντων & αποτίμηση εμπορευμάτων

·         Στελέχη που λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις για την διάθεση των προϊόντων

 

Διάρκεια προγράμματος :

Classroom
Με εισηγητή : 12 ώρες

Live Online
Με εισηγητή : 12 ώρες

 

Το σεμινάριο στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες με πρακτικά εργαλεία και παραδείγματα για να μπορούν :

·      Να σχεδιάζουν την κοστολογική δομή της επιχείρησης και να περιγράφουν τις διαδικασίες κοστολόγησης

·      Να είναι σε θέση να επιλέγουν το καταλληλότερο σύστημα κοστολόγησης για την επιχείρησή τους, έτσι ώστε να προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο το κόστος των προϊόντων

·      Να αναλύουν τα συστατικά του κόστους και να αναγνωρίζουν με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν την κερδοφορία της επιχείρησης

·      Να συνδέουν την κοστολόγηση με τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της δραστηριότητας της επιχείρησης

·      Να αξιοποιούν τις πληροφορίες της κοστολόγησης για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων όπως

§  Αξιολόγηση επένδυσης για επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας ή για παραγωγή νέου προϊόντος

§  Κατάργηση ή όχι «ζημιογόνων» προϊόντων ή πελατών

§  Καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής

§  Καθορισμό ειδικών τιμών πώλησης για ειδικές περιπτώσεις

·      Να υπολογίζουν ποιο είναι το ύψος της παραγωγής που μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιχείρησης

·      Να προσδιορίζουν ποσοτικά τον κίνδυνο που δημιουργεί ο κάθε τρόπος παραγωγικής διαδικασίας, λόγω της επίδρασής του στην μεταβλητότητα των κερδών της επιχείρησης

·      Να συνδέουν τους στόχους της παραγωγής με τους στρατηγικούς στόχους, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων δεικτών ελέγχου.

Εισαγωγικές έννοιες

·         Κοστολόγηση και οικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων

·         Συστήματα κοστολόγησης

·         Συστατικά του κόστους παραγωγής

·         Άμεσο & έμμεσο κόστος

·         Βιομηχανικά έξοδα παραγωγής

·         Σταθερά & μεταβλητά έξοδα

·         Υπολογισμός κόστους παραχθέντων προϊόντων

·         Υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων

·         Αποτίμηση αποθεμάτων

·         Η έννοια του οριακού κόστους

·         Πρότυπο κόστος

·         Μέθοδος της οριακής κοστολόγησης

·         Μέθοδος της πλήρους κοστολόγησης

·         Α.Β.C (Activity Based costing)

·         Κέντρα κόστους

·         Έννοια & κόστος της δραστηριότητας (Activity)

 

Συστημική ανάλυση του κόστους παραγωγής

·         Αποτύπωση της ροής των προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία

·         Αναγνώριση-καθορισμός των κύριων και υποστηρικτικών κέντρων κόστους & δραστηριοτήτων

·         Φορείς του κόστους

·         Οδηγοί κόστους

·         Ποσοτικοποίηση αναγκών σε υλικά, εργασία, και δαπάνες

·         Προδιαγραφές προϊόντων (B.O.M)

·         Υπολογισμός φύρας & υπολειμμάτων

·         Κοστολόγηση συμπαράγωγων προϊόντων

 

Κοστολόγηση & λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

·         Σχεδιασμός επενδυτικών προγραμμάτων στην παραγωγική λειτουργία

·         Εισαγωγή νέων προϊόντων ή κατάργηση υφιστάμενων προϊόντων

·         Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής

·         Αποφάσεις εκτέλεσης ή όχι παραγγελιών πελατών σε ειδικές τιμές πώλησης

·         Καθορισμός πολιτικής αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων & α υλών

·         Ανάλυση και μοντελοποίηση του Νεκρού σημείου (breakeven) της επιχείρησης

·         Δείκτες αποδοτικότητας

·         Ανάλυση ευαισθησίας του κόστους παραγωγής

·         Σενάρια-προϋπολογισμού κερδών και ισολογισμού ανά επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online*
18:00-21:15
Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.