Οικονομικά

02/22/2019

82100 : Finance for Non-Financial Executives

02/22/2019

82111 : Οικονομική ανάλυση & Αξιολόγηση βιωσιμότητας επιχειρήσεων

02/22/2019

82112 : Κέρδη Λογιστικά & Ταμιακές Ζημίες

02/22/2019

82135 : Budgeting and cash flow management

02/22/2019

8215 : FINANCIAL MODELLING – Εργαλεία & Tεχνικές της οικονομικής διοίκησης για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (Με χρήση του Microsoft Excel)