03/02/2021

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα»

04/01/2019

GMAT Exam

01/03/2021

Πρόγραμμα Voucher για 10.000 ανέργους 30-49 ετών

03/12/2019

84001 : Πρώτες βοήθειες – Επείγοντα Περιστατικά

01/22/2019

101-500 : LPIC1 Linux Administrator 101

01/22/2019

101-500 : LPIC1 Linux Administrator 101

01/22/2019

102-500 : LPIC1 Linux Administrator 102

01/22/2019

102-500 : LPIC1 Linux Administrator 102

01/11/2019

10961 : Automating Administration With Windows PowerShell

01/10/2019

10985 : Introduction to SQL Databases

01/14/2019

10987 : Performance Tuning and Optimizing SQL Databases

01/14/2019

10990 : Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

01/22/2019

201-450 : LPIC2 Linux Engineer 201

01/22/2019

202-450 : LPIC2 Linux Engineer 202

01/15/2019

20339-1 : Planning and Administering SharePoint 2016

01/15/2019

20339-2 : Advanced Technologies of SharePoint 2016

01/14/2019

20465 : Designing Solutions for Microsoft SQL Server 2014

01/11/2019

20480 : Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

01/11/2019

20483 : Programming in C#

01/11/2019

20486 : Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

01/11/2019

20487 : Developing Microsoft Azure and Web Services

03/08/2019

20703-1 : Administering System Center Configuration Manager

01/14/2019

20761 : Querying Data with Transact-SQL

01/14/2019

20762 : Developing SQL Databases

01/14/2019

20764 : Administering a SQL Database Infrastructure

01/14/2019

20765 : Provisioning SQL Databases

01/14/2019

20767 : Implementing a SQL Data Warehouse

01/14/2019

20768 : Developing SQL Data Models

01/15/2019

20777 : Implementing Microsoft Azure Cosmos DB Solutions

01/15/2019

20779 : Analyzing Data with Excel

02/21/2019

2801 : Microsoft Word 2016 Level I

02/21/2019

2802 : Microsoft Word 2016 Level II

02/21/2019

2811 : Advanced MS Word για Στελέχη Διοίκησης