Βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής

02/21/2019

2801 : Microsoft Word 2016 Level I

02/21/2019

2802 : Microsoft Word 2016 Level II

04/05/2019

2803 : Microsoft Word 2016 Expert

02/21/2019

2811 : Advanced MS Word για Στελέχη Διοίκησης

02/21/2019

3801 : Microsoft Excel 2016 Level I

02/21/2019

3802 : Microsoft Excel 2016 Level II

04/05/2019

3803 : Microsoft Excel 2016 Expert

02/21/2019

3811 : Advanced EXCEL για στελέχη επιχειρήσεων

02/21/2019

3812 : VBA for Excel

02/21/2019

3813 : PowerPivot for Excel 2016

02/21/2019

3814 : Excel για στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων

02/21/2019

3815 : Data Analysis Using Excel PivotTables

02/21/2019

3816 : Power BI for Business Users

02/21/2019

4801 : Microsoft Access 2016 Level I

02/21/2019

4802 : Microsoft Access 2016 Level II

02/21/2019

4811 : Εισαγωγή στη VBA για Access (Level I)

02/21/2019

4812 : Ms Access VBA Programming (Level II)

02/21/2019

55154 : Office 365 for the End-User

02/21/2019

580 : Microsoft Outlook 2016 Level I

02/21/2019

581 : Microsoft Outlook 2016 Level II

05/14/2019

65161 : Photoshop CC Level I

05/14/2019

65162 : Photoshop CC Level IΙ

05/14/2019

65261 : Illustrator CC Level I

05/14/2019

65361 : InDesign CC Level I

01/17/2019

6700 : Project Management Fundamentals | PMI

01/17/2019

6750 : PRINCE2 2017 Foundation & Practitioner

02/21/2019

677 : Διαχείριση Έργων με το Microsoft Project 2016

02/21/2019

680 : Microsoft PowerPoint 2016 Level I

02/21/2019

681 : Microsoft PowerPoint 2016 Level II

02/21/2019

682 : Microsoft PowerPoint Advanced για στελέχη επιχειρήσεων

03/22/2019

694 : AutoCAD 2D

03/22/2019

695 : AutoCAD 3D

04/08/2019

910 : Υπηρεσίες Διαδικτύου